کارمزد تسهیلات بانک قرض الحسنه رسالت 2% می باشد که نحوه محاسبه آن با توجه به تعداد اقساط برای سال اول %2 کل وام و برای سال های بعد به نسبت مانده وام در آن سال خواهد بود . برای مثال کارمزد تسهیلات 20/000/000 تومانی با اقساط 18 ماهه مبلغ 462/500 تومان می باشد که 400/000 تومان کارمزد سال اول به عنوان قسط اول و 62/500 تومان کارمزد سال دوم به عنوان قسط سیزدهم خواهد بود .

                             

منبع : شرایط وام بانک قرض الحسنه رسالت |نحوه محاسبه کارمزد وام 2% :
برچسب ها : کارمزد ,تومان ,تومان کارمزد ,نحوه محاسبه ,کارمزد تسهیلات